Ingatlanjog és vagyongazdálkodás

Kapcsolattartó

Irodánk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik és biztosít jogi szolgáltatást az ingatlanjog számos területén, melynek során több száz alkalommal működtünk közre ingatlan adásvételi szerződések megkötése és telekalakítási eljárások lebonyolítása kapcsán. Ennek megfelelően kollégáink naprakészen ismerik az ingatlanügyletekre vonatkozó jogszabályi követelményeket és bírósági joggyakorlatot.

Tevékenységünk kiterjed az ingatlan adásvételi- és bérleti szerződések mellett az építési beruházások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó jogi tanácsadásra és okiratszerkesztésre, egyes nemzeti vagyonelemek hasznosításával és elidegenítésével kapcsolódó kérdésekre, ezekkel összefüggésben előzetes versenyeztetési eljárások teljes körű lebonyolítására, valamint a településrendezési szabályozás keretében a telekalakítási eljárások lefolytatásával kapcsolatos komplex jogi szakértői tevékenységre.

Kapcsolattartó

dr. Őri-Tömő Andrea

dr. Őri-Tömő Andrea

ügyvéd

dr. Ésik Julianna

dr. Ésik Julianna

ügyvéd

Ingatlanjog és vagyongazdálkodás
Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések

Szolgáltatásunk magába foglalja a tulajdonátruházó szerződések, mint például az adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, csere szerződések és az ingatlan apportálásra irányuló ügyletek kezelését. Tevékenységünk az ügyfeleink üzleti céljait leginkább szolgáló – a felmerülő közterhek mértékét optimalizáló – szerződéses konstrukció kiválasztására vonatkozó jogi tanácsadástól az adott szerződés okiratszerkesztési feladatainak elvégzésén át az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásáig bezárólag az érintett ügyletet teljeskörűen támogatja. Ennek során megbízóinkkal szorosan együttműködünk az egyes szerződések tartalmának és az esetlegesen szükséges egyedi megoldások kialakítása érdekében, különösen az összetett tartalmú, illetve a bankhitelből vagy egyéb külső forrásból finanszírozott ügyletek esetén.

A szerződéskötés során az ügyvédi ellenjegyzést igénylő ügyekben a jogszabályokban előírt feltételek megvalósulása esetén lehetőséget biztosítunk a szerződés irodán kívüli, távaláírással történő megkötésére, mely esetben az aláíráshoz nem szükséges ügyfeleink személyes megjelenése.

Az ingatlanügyletek keretében bérleti, illetve egyéb használati szerződéseket is előkészítünk, legyen szó akár magántulajdonban vagy társasági tulajdonban álló, akár a nemzeti vagyon, így különösen az önkormányzati vagyon részét képező lakásingatlanokról vagy egyéb helyiségekről.

Kollégáink segítséget nyújtanak továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb speciális jogi kérdések megoldásában, mint például a végrehajtási eljárásokkal összefüggő feladatok kezelése, a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok átruházása vagy az ingatlanokat érintő peres eljárásokban a perképviselet biztosítása.

Nemzeti vagyon - állami, önkormányzati ingatlanok
Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemzeti vagyon részének minősülő egyes ingatlanok elidegenítése és hasznosítása kapcsán az adásvételi szerződések és a bérleti szerződések megkötését kötelezően megelőző, egyéb esetekben pedig a vételár vagy a bérleti díj összegének növelése érdekében megbízóink döntése alapján alkalmazott előzetes versenyeztetési (licit) eljárások előkészítését és lebonyolítását illetően. Ennek során elkészítjük a versenyeztetési eljárás időbeli ütemtervét, igény esetén előkészítjük az érintett ingatlanra vonatkozó hirdetés tervezetét, előkészítjük a versenyeztetési eljárás szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, igény esetén közvetlenül fogadjuk és megválaszoljuk az érdeklődők kérdéseit, jogi tárgyú kérdésekben a megfelelő választ előkészítjük, átvesszük és érvényességi szempontból megvizsgáljuk a beérkezett ajánlatokat, továbbá szükség esetén jogi szakértelmet biztosítunk az ajánlatok elbírálásához. Szóbeli versenytárgyalás tartása esetén vállaljuk annak teljeskörű megszervezését és lebonyolítását.
Építési beruházások

Az építési beruházásokhoz kapcsolódóan a tervezés-kivitelezés folyamata során teljes körű jogi támogatást nyújtunk. Ennek keretében a megbízóinkkal mint beruházókkal szoros együttműködésben előkészítjük a projektingatlanra vonatkozó tervezési szerződést, valamint a beruházást támogató mérnöki megbízási szerződést és a kivitelezési szerződést. Jogi tanácsot nyújtunk a beruházások során jellemzően felmerülő kérdésekben, mint például a késedelmes vagy a hibás teljesítés, a kötbérek alkalmazásának feltétele vagy a jótállás, illetve a kellékszavatosság körben felmerülő kijavítási kötelezettség érvényesítése kapcsán. Közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő beruházó esetén a fenti feladatokat a közbeszerzési eljárás műszaki és egyéb dokumentumaival összhangban, a közbeszerzési szakértővel, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi előírások mentén végezzük el.

Telekalakítás, településrendezés - építési szabályozás

Irodánk vállalja a települések építési szabályozásával összefüggő telekalakítási eljárások komplex jogi lebonyolítását. A településrendezés során a telekalakítási eljárások keretében – a vonatkozó építésügyi előírásokat figyelembe véve – lehetőség nyílik a telekalakítással érintett ingatlanok adataiban, így különösen az alapterületében és az elrendezésben történő változtatásokra. A telekalakítási eljárás során akár telekalakítási engedélyezési eljárás külön történő lefolytatására, akár – egyesített telekalakítási eljárás esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatását követően a változások ingatlan-nyilvántartásban történő közvetlen átvezetésére is lehetőség van. Tevékenységünk a településrendezés keretében a telekalakítási eljárások valamennyi elemére kiterjed, így különösen a vonatkozó helyi és az országos építési szabályzat, valamint az egyéb településrendezési eszközök tartalmának értelmezésére, a földmérési vázrajz elkészíttetésére, a hatósági engedélyezési eljárásban való képviseletre, a telekalakítási megállapodás szerkesztésére, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás során történő képviselet ellátására.