Adatvédelem és információszabadság

Kapcsolattartó

Irodánk a működésének kezdetétől foglalkozik az adatvédelem és az információszabadság területén felmerülő jogi kérdésekkel. Az adatvédelem területén irodánk az adatvédelmi megfelelőség biztosítása, ezáltal pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által lefolytatható vizsgálati, illetve hatósági eljárások, utóbbi keretében különösen a bírságkiszabás elkerülése érdekében nyújt adatvédelmi tanácsadási és egyéb kapcsolódó – az adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására, valamint egyes ágazatspecifikus adatvédelmi helyzetekre is kiterjedő – jogi szolgáltatást.

Az információszabadság körében a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat kezelő megbízóink ezen adatokat érintő közzétételi, adatszolgáltatási és belső szabályozási gyakorlatának szakszerűségét támogatjuk.

Kapcsolattartó

dr. Hegedűs Eszter

dr. Hegedűs Eszter

ügyvéd

dr. Nagy Dorottya

dr. Nagy Dorottya

ügyvéd

Adatvédelem és információszabadság
Adatvédelmi audit, adatvédelmi megfelelés

Az adatvédelmi auditok keretében megbízóink személyes adatok kezelésével összefüggő gyakorlatának megfelelőségét vizsgáljuk, melynek során azonosítjuk az esetleges hiányosságokat és a kialakult adatvédelmi joggyakorlattól való eltéréseket. Ez alapján egyrészt javaslatokat fogalmazunk meg a szükséges adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési tájékoztatók készítésére, illetve a meglévő dokumentumok pontosítására, másrészt konkrét és gyakorlati tanácsokat adunk az egyes személyes adatkezeléssel járó műveletek megfelelő átalakítására, hogy az a megbízóink igényei mellett az adatvédelmi elvárásoknak is megfeleljen.

Az adatvédelmi megfelelések (compliance) keretében az adatvédelmi auditok során feltárt hiányosságok orvoslása érdekében, illetve adatvédelmi audittól független megbízói igény esetén az adatkezelők tényleges gyakorlatához igazított adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztatók és érdekmérlegelési tesztek készítésében, illetve a meglévő dokumentumok pontosításában, az adatfeldolgozói megállapodások előkészítésében vagy véleményezésében, valamint hatásvizsgálatok lefolytatásában veszünk részt.

Adatvédelmi tanácsadás

Az adatvédelmi tanácsadás keretében közreműködünk megbízóink napi működése során felmerülő, személyes adatot érintő kérdések kezelésében, különös tekintettel az adatvédelmi incidensekre, azok NAIH felé történő bejelentésére, valamint adott esetben az érintettek tájékoztatására. Ezen túlmenően segítséget nyújtunk a GDPR által előírt nyilvántartásvezetési kötelezettségek megfelelő teljesítésében, valamint közreműködünk az adatkezelési műveletekben részt vevő személyek adatvédelmi képzésében és adatvédelmi tudatosságának növelésében.

Adatvédelmi tisztviselő - DPO

Az adatvédelmi tisztviselői szolgálatásunk keretében felmerülő feladatokat éves munkaterv alapján végezzük, meghatározva abban azokat az ellenőrzést igénylő személyes adatkezeléssel érintett területeket, és a munkatervben foglaltak megvalósulásáról rendszeres időnként beszámolót készítünk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat és a NAIH joggyakorlatát, és gyakorlati tanácsokkal támogatjuk ügyfeleinket az azokból fakadó követelmények megvalósításában. Véleményezzük a megbízóink belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatait, továbbá az egyes adatkezelési tájékoztatóikat, és nyomon követjük azok gyakorlati érvényesülését. Segítséget nyújtunk az érintetteket megillető jogok gyakorlásával összefüggő megkeresések kezelésében, így közreműködünk a panaszok kivizsgálásában, továbbá megalapozott panasz esetén tanácsot adunk annak orvoslását illetően. Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatásában együttműködünk az arra jogosult szervekkel és személyekkel, ennek keretében eljárunk a NAIH-val való előzetes konzultáció során. Szakmai tanácsadást nyújtunk az egyes adatvédelmi hatásvizsgálatok kapcsán és figyelemmel kísérjük a hatásvizsgálatok lefolytatását.

Speciális adatvédelmi ügyek

Számos esetben a GDPR és az Infotv. általános rendelkezésein túlmenően az egyes ágazati szabályozás is tartalmaz az adatvédelmet érintő rendelkezéseket, melyek komplex értelmezése és gyakorlati alkalmazása az adott szakterület alapos ismeretét feltételezi. Erre tekintettel az adatvédelmi szaktudásunk az irodánk speciális szakterületein – például az egészségügy, a felsőoktatás, a kultúra vagy a média területén – működő intézmények számra is hasznos segítséget jelent.

Az adatvédelemből fakadó jogi feladatokat az olyan speciális jogviszonyokban is ellátjuk, mint a különböző foglalkoztatási formák nyomán felmerülő munkahelyi adatkezelések, az egészségügyi adatkezelések, továbbá a kamerás megfigyelések, honlapok működtetése és webshopok üzemeltetése. E területeken a jogszerű adatkezelés követelménye fokozottan jelentkezik a személyes adatok nagy számára és a személyes adatok különleges kategóriáira tekintettel, mely jogszerű adatkezeléssel a NAIH által alkalmazott szankciók – így különösen a bírság kiszabása – elkerülhető.

Folyamatosan készülünk a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével és tömeges használatával összefüggésben fokozottan jelentkező adatvédelmi kérdések kezelésére és a megfelelő adatvédelmi megoldások kialakítására.

Információszabadság, közérdekű adatok

Folyamatos jogi tanácsadást nyújtunk a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat kezelő szervek és személyek – így különösen a közfeladatot ellátók, a közszolgáltatást nyújtók, a közpénzekkel gazdálkodók vagy azzal rendelkezők, továbbá az államháztartás alrendszereivel szerződéses kapcsolatot létesítők – részére az információszabadság gyakorlati alkalmazásával összefüggő jogi kérdésekben. Ennek keretében megbízóink információszabadság területén kialakított gyakorlatának felmérését követően azonosítjuk az esetleges hiányosságokat és javaslatot teszünk a jogszabályi elvárásoknak megfelelő gyakorlat kialakítására. Támogatjuk őket a szükséges szabályzatok és tájékoztatók előkészítésében, illetve véleményezésében, továbbá a jogszabályok által előírt közzétételi, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerülő értelmezési kérdésekben. Jogi tanácsadást nyújtunk a közérdekű adatok megismerése iránti igények szakszerű kezeléséhez, továbbá a közérdekű adatigénylésekkel összefüggésben ügyfeleink peres képviseletét is ellátjuk.